Card image cap

ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดเตรียมขบวนกระทงเข้าร่วมกิจกรรม ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีการเดินขบวนกระทงของคณะ/สำนักวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย