Card image cap

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์ และคณะได้เข้าตรวจเยียมบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อรับฟังการปฏิบัติงานของสำนักวิชา ชี้แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการบริหารงานของสาขาวิชาในสำนักวิชา พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์