Card image cap

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมที่จะได้จัดขึ้นในภารเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565