Card image cap

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล พร้อมคณะผู้บริหารงานสำนักวิชา ได้ร่วมกันต้อนรับรองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อรับฟังผลการปฎิบัติงานของสำนักวิชา และร่วมเสนอแนะแนวทางพัฒนาหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน สำนักวิชาสังคมศาสตร์