Card image cap

รายงานผลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย ได้เข้ารับรายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับการตรวจจากผู้ตรวจฯจากหน่วยงานภายภายนอก ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพรายงานผลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564