Card image cap

โครงการอบรมความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 22 กันยายน 2565

ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2565 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง โครงการนี้ได้จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และสำนักงานจัดหารงานจังหวัดเชียงราย

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองแรงงานและแนงทางการไปต่างประเทศร่วมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดการงานและคุ้มครองคนหางาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล