Card image cap

CRRU OPEN HOUSE ON TOUR

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุธีรา  คณะธรรมและ อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ  สุชิน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาของสำนักวิชาสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “CRRU OPEN HOUSE ON TOUR” ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสำนักวิชาสังคมศาสตร์โดยมีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ภาพกิจกรรม CRRU OPEN HOUSE ON TOUR

#CRRUOPENHOUSEONTOUR #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย