Card image cap

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชา ได้ดำเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิขาการแก่สังคม วิจัยและกิจการนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสนหวี อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ปี 2565