Card image cap

นักศึกษาแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

คณบดีและผู้บริหาร รวมถึงคณาจารย์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์มอบรางวัลและร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม กับ นางสาวสุดา ลุงสู้ นักศึกษาแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำหรับประวัติของ นางสาวสุดา ลุงสู้ นั้น จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

• รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

• ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 จากสโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล

• ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สูน

ทั้งนี้ นางสาวสุดา ลุงสู้ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมจากคณาจารย์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยเฉพาะคุณครูภูริวัฒน์ เขนย จึงนำมาสู่การได้รับรางวัลอันสูงสุดคือ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 ดังที่กล่าวมา