Card image cap

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สำนักวิชาสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ รองคณบดีด้านงานจัดการศึกษา อาจารย์ทศพล คชสาร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา และคณาจารย์เจ้าหน้าที่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยหน่วยงานทั้งสองทำบันทึกตกลงความร่วมมือกันตังต่อไปนี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ

1.1 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตในการแก้ขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

1.2 พัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ โดยบูรณาการกับการพัฒนาระบบบริการวิซาการและการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

1.3 สร้างและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ องค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา

 

ข้อ 2 ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือดังนี้

2.1 หน่วยงานทั้งสองตกลงจะร่วมมือกันในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ข้อมูลด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ และปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

2.2 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป