Card image cap

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาเม็งราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิและหน้าที่พลเมือง ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา