Card image cap

อาจารย์และนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร มะโนวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เสภา และนักศึกษา นายวัชรินทร์ อำขำ ที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 เรื่องเครื่องสักการะล้านนา และเครื่องแขวนล้านนา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี