Card image cap

เชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปรุชุมนนทรีย์ อาคารสถาบันภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


กำหนดการปฐมนิทเศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf