Card image cap

วันราชภัฏ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ตัวแทนบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีวันราชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยปีนี้ ได้มีศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นายสุรเชษฐ์ เภลัย หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันราชภัฏปีนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมวันราชภัฏ 2565