Card image cap

สมัครสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Exit Exam) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ใบสมัคร การสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Exit Exam) สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2564


Exit Exam.zip