Card image cap

กิจกรรมพัมนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ" ให้กับคณาจารย์และบุคลากรจำนวน 51 คนขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและการวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิสิฐ โอ่งเจริญ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กร ให้กับสำนักวิชาสังคมสาสตร์

ภาพกิจกรรม