Card image cap

กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

มาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จิรพัฒน์ อุปภัมถ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและทีมงาน (คุณวันดี วงค์นาค คุณสุพรรณ์ พันสุภะ และคุณสุภาพรรณ์ สุวรรณคำ ) เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์งานประจำพัฒนาสู่วิจัย

ภาพกิจกรรม