Card image cap

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสื่ออาสา เรื่อง การผลิตสื่อสารคดีชุมชน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการพัฒนาอาชีพบนฐานภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมชุมชน สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (สชล.) โดยคุณเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสื่ออาสา เรื่อง การผลิตสื่อสารคดีชุมชน (การถ่ายภาพ วีดิโอ การตัดต่อและการสื่อสารออนไลน์) ให้แก่นักศึกษา เยาวชนและประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทรีพันธ์ พันธุ รองคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด #กิจกรรมโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ และนำไปใช้ผลิตสื่อเกี่ยวกับการประกอบอาชีพบนฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมตลาดชุมชน และสารคดีชุมชน ใน 4 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง ออกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง #โดยจะถ่ายทำ/ผลิตสื่อระหว่างเดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565 และนำไปจัดแสดง ณ เซ็นทรัลพลาซาหรือสวนตุงและโคม เชียงราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถือเป็นกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #ทั้งนี้ การฝึกปฏิบัติการ มีคุณคิม ไชยสุขประเสริฐ นักพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และอาจารย์นพรัตน์ กะรัตน์ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม