Card image cap

เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนด้วยตนเอง เป็นวันที่ 1-9 มิถุนายน 2562

อ้างอิงจาก ข้อมูลการแจ้งเลื่อนกำหนดการด้วยตนเอง


index.jpeg