Card image cap

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ สุชิน และอาจารย์ทิพวรรณ เมืองใจได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

รูปกิจกรรมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2564