Card image cap

U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 28 - 29 ส.ค. 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลหนองป่าก่อเข้าร่วมกิจกรรม การอภิปรายเรื่อง สมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน และการเตรียมวัตถุดิบในการทำ สเปรย์ยานวดจากสมุนไพร 7 ชนิด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดชียงราย

รูปกิจกรรม U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 28 - 29 ส.ค. 2564