Card image cap

U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลหนองป่าก่อเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 31 ก.ค. 2564 เป็นการอภิปรายและทำกิจกรรมกลุ่ม Focus Group ภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์เดิม สู่การพัฒนาและต่อยอดเป็นสินค้าชุมชน และในวันที่ 1 ส.ค. 2564 เป็นการอภิปรายเรื่อง ก้าวทันเทรนใหม่ พัฒนาสินค้าสู่สากลและทำกิจกรรมกลุ่ม Focus Group ภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ก้าวไกลสู่สากล กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ คัดเลือก ทรัพยากรของชุมชนที่จะส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนร่วมกับวิทยากรพร้อมทั้งประชาชนในชุมชน และวิเคราะห์การตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปกิจกรรม U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564