Card image cap

U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 26 - 27 มิ.ย. 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่ในเขตตำบลหนองป่าก่อร่วมกับวิทยากรเพื่อเสาะหาพืชที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลหนองป่าก่อเข้าร่วมกิจกรรม การอภิปรายเรื่อง สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยการอภิปรายในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ ในสถานที่และออนไลน์โดยใช้ระบบ ZOOM (ซูม) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา (ในสถานที่และจุดกระจายการออนไลน์หลัก) หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ (ออนไลน์) และศาลาบ้านวังเขียว (ออนไลน์) ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 26 - 27 มิ.ย. 2564