Card image cap

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ณ ห้องประชุมสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยความร่วมมือครั้งนี้สังคมวิชาสังคมศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 2.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 3.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 4.สำนักงานศึกษาธิการ ภาคที่ 16 5.ศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ 6.โครงการรักษ์เด็ก มูลนิธิ ADRA (Thailand) 7.มูลนิธิ Destiny Rescue ประเทศไทย 8.ร้านอาหารมาลองเต๊อะ 9.สบันงาขันโตก ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือที่เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เป็นแนวทางพัฒนางาน การเรียนการสอนและงานบริการวิชาการให้เหมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

ภาพกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)