Card image cap

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นของชาติพันธุ์สู่การบริโภคที่หลากหลาย และส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่กับป่า ดูแลป่า มีรายได้จากการแปรรูปพืชท้องถิ่นของชุมชนตนเอง

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 64 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากห่อทีหล่า เมล็ดตะไคร้ต้น และว่านค้างคาวดำ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมของเครือข่ายความร่วมมือทางสังคม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ให้กับกลุ่มเครือข่ายสมาคมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และสมาคม IMPECT โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านขุนแตะและชุมชนบ้านหินเหล็กไฟ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รูปกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นของชาติพันธุ์