Card image cap

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสถานประกอบการ/ชุมชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย ร่วมกับ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสถานประกอบการ/ชุมชน หัวข้อ สร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิก คลิกโลกกว้าง ให้กับนักศึกษาในสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ onsite และออนไลน์ ให้กับนักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2564 แบ่งการอบรมอยู่ 3 หัวข้อได้แก่ 1. คุณสมบัติของบัณฑิต ที่องค์กรต้องการ และการเขียนจดหมายสมัครงาน 2.หลักการสร้างบุคลิกภาพ สู่สถานประกอบการ “สร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิก คลิกโลกกว้าง” และ 3.ความรู้ทักษะการทำงาน ในยุค New normal และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

รูปกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสถานประกอบการ/ชุมชน