Card image cap

กิจกรรมถ่ายทอดงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับตัวแทนนักศึกษาภายในสำนัก ให้ทราบถึงบทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา ที่มีผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรชัย อุฬารวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นวิทยากรในถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2564

รูปกิจกรรมถ่ายทอดงานประกันคุณภาพการศึกษา