Card image cap

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

สำนักวิชาสังคมศาสตรื ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รูปกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร