Card image cap

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย อาจารย์ทศพล คชสาร ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาได้ลงนามประกาศเจตจำนงและให้คำมั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสำนักวิชาสังคมศาสตร์