Card image cap

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ผศ.มาลี หมวกกูล ประธานสาขาวิชา พร้อมบุคลากรประจำสาขาได้ลงนามประกาศเจตจำนงและให้คำมั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์