Card image cap

การพัฒนาสังคมลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ดร.ณรงค์ เจนใจ ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาได้ลงนามประกาศเจตจำนงและให้คำมั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ อาคารสำนักวิชาสังคมศาสตร์