Card image cap

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เพื่อให้ การบริหารราชการของสำนักวิชาสังคมศาสตร์มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ ทิศทางการพัฒนาตามกรอบของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561– 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างสำนักวิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิชา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และประธานสาขาได้ลงนามประกาศเจตจำนงและให้คำมั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารสำนักวิชาสังคมศาสตร์