กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ปี 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชา ได้ดำเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MO... 18 สิงหาคม 2565


นักศึกษาแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลล...

คณบดีและผู้บริหาร รวมถึงคณาจารย์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์มอบรางวัลและร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม กับ นางสาวสุดา ลุงสู้ นักศึกษาแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1... 16 สิงหาคม 2565


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมทำบันทึกข้อตก...

สำนักวิชาสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ รองคณบดีด้านงานจัดการศ... 23 พฤษภาคม 2565


กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาเม็งราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการการยกร... 23 พฤษภาคม 2565


อาจารย์และนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเท...

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร มะโนวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เสภา และนักศึกษา นายวัชรินทร์ อำขำ ที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 เรื่อง... 20 พฤษภาคม 2565