สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย อาจารย์ทศพล คชสาร ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาข... 17 พฤษภาคม 2564


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ผศ.มาลี หมวกกูล ประธานสาขาวิชา พร้อมบุคลากรประจำสาขาได้ลงนามประ... 11 พฤษภาคม 2564


การพัฒนาสังคมลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ดร.ณรงค์ เจนใจ ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาได้ลงนามประก... 11 พฤษภาคม 2564


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เพื่อให้ การบริหารราชการของสำนักวิชาสังคมศาสตร์มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและ ทิศทางการพัฒนาตามกรอบของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า... 7 พฤษภาคม 2564


กิจกรรมการจัดการความรู้ในตนเองเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ในตนเองเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ โดยมี ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสั... 16 มีนาคม 2564