หยั่งเสียงสรรหาคณบดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครมีจำนวน 2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ และผู้ช่... 2 ธันวาคม 2565


มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้นำข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ภายในสำนักวิชาไปแนะแนว และให้ความรู้ ด้านกา... 25 พฤศจิกายน 2565


กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักศึกษาและวิทยากรกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้อา...

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และกลุ่มไม้ขีดไฟ ได้กิจกรรมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักศึกษาและวิทยากรกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารจากฟาร์ม สาขาวิขาการพัฒนาส... 23 พฤศจิกายน 2565


ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดเตรียมขบวนกระทงเข้าร่วมกิจกรรม ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งใ... 8 พฤศจิกายน 2565


ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสาม้คคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4 พฤศจิกายน 2565