พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2563

คณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่จบจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ ห้อง 10031 อาคาร 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย

5 ธันวาคม 2563


กิจกรรมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก FOCUS พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกัน... 25 พฤศจิกายน 2563


สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-24.00 น. ณ ลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ กิจกรรมภาคกลางวัน 09.0... 10 พฤศจิกายน 2563


กิจกรรมสาธิตการนุ่งห่มชุดพื้นเมือง

มาตรฐานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการนุ่งห่มชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา โดยกิจกรรมนี้ได้ จัดขึ้นที่สำนักวิชาสังคมศ... 10 พฤศจิกายน 2563


อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรั... 6 พฤศจิกายน 2563