U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 26 - 27 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย... 3 กันยายน 2564


การตรวจงานประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ผู้ร่วมผิดชอบ ได้เข้ารับการตรวจงานประกันคุณภาพการศึ... 30 สิงหาคม 2564


กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่... 19 สิงหาคม 2564


การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นของชาติพันธุ์สู่การบริโภคที่หลากหลาย และส่งเสริมให้ชุ...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 64 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากห่อทีหล่า เมล็ดตะไคร้ต้น และว่านค้างคาวดำ ภายใ... 16 สิงหาคม 2564


กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสถานประกอบการ/ชุมชน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย ร่วมกับ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสถานประกอบการ/ชุมชน หัวข้อ สร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิก คลิกโลกกว้าง ให้กับนัก... 14 สิงหาคม 2564