การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2561

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยท่าน ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับการตรวจประเมินค... 25 มิถุนายน 2562


นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค...

นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เตือนภัยปัญหาการค้ามนุษย์” ณ หอปรัชญา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วั 23 มิถุนายน 2562


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านต...

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสงฆ์อำเภอเวียงชัย โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย จังหว... 18 มิถุนายน 2562


กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (สามารถโหลดแบบฟอร์ม... 17 มิถุนายน 2562


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับการชำระค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาที่พักของมหาวิทยาลัยเชียงราย เพื่อให้ดำเนินการ การชำระเงินค่าบำรุ่งหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... 17 มิถุนายน 2562