เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนด้วยตนเอง เป็นวันที่ 1-9 มิถุนายน 2562

อ้างอิงจาก 4 มิถุนายน 2562