พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2562

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเฐศร มหาภูมิพลอด... 27 มิถุนายน 2562


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2561

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยท่าน ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับการตรวจประเมินค... 25 มิถุนายน 2562


นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค...

นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เตือนภัยปัญหาการค้ามนุษย์” ณ หอปรัชญา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วั 23 มิถุนายน 2562


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านต...

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสงฆ์อำเภอเวียงชัย โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย จังหว... 18 มิถุนายน 2562


กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (สามารถโหลดแบบฟอร์ม... 17 มิถุนายน 2562