รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชุมและรับใบสมัครวันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามลิงค์

4 มิถุนายน 2562


เชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปรุชุมนนทรีย์ อาคารสถาบันภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ... 4 มิถุนายน 2562


เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนด้วยตนเอง เป็นวันที่ 1-9 มิถุนายน 2562

อ้างอิงจาก 4 มิถุนายน 2562