กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2565

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขา... 2 มิถุนายน 2566


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสังคมศาสตร์ ได้... 31 พฤษภาคม 2566


ร่วมพิธีเปิดคณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยท่านคณบดี ผศ.ภัทรีภันธุ์ พันธุ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ... 11 พฤษภาคม 2566


รดน้ำดำหัวอธิการ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 25662566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในเทศกาล... 20 เมษายน 2566


รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะสังคมศาสตร์ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีล้่านนา รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดย... 10 เมษายน 2566