การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Learning Center คณะสังคมศาสตร์

11 มิถุนายน 2567


กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั... 7 มิถุนายน 2567


ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เพื่อประชุมหารือแทนวทา... 6 มิถุนายน 2567


ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลและปัญหาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลและปัญหาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนอาหารพื้นบ้า... 30 พฤษภาคม 2567


อบรมทบทวน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมทบทวน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ ให้กับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการลงพื้นที่ ทั้งนี้... 30 พฤษภาคม 2567