องค์ความรู้การผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวัฒนธรรมไทลื้อกับการผลิตสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนำเข้าสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย” (Knowledge Management for Entrepreneurship of Tai-Lue 's Cultural Group with Goods Producing and Cultural Services into Cultural Tourism Activities in Phan District, Chiang Rai Province)
โดย ดร.โกมินทร์ วังอ่อน, วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์, จันทร์แรม ธิมูล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562

bag

ความเป็นมาและผลิตของโครงการ

โครงการจัดการความรู้เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวัฒนธรรมไทลื้อกับการผลิตสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนำเข้าสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นเครื่องมือพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเอื้ออาทรสอดประสานความเป็นหมู่คณะและชุมชน ได้สร้างองค์ความรู้หลักด้านการผลิตสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มวัฒนธรรมให้เป็นผู้ประกอบการด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เพิ่มเทคนิค พัฒนาทักษะปฏิบัติการยกระดับความชำนาญทุนทางวัฒนธรรมที่มีให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างผู้ประกอบการอันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญยิ่งต่อกระบวนการชุมชนที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชควบคู่กันไปจึงจะนำไปสู่การพัฒนาที่หวังผลได้ในระยะยาวต่อไป อันเกิดจากกระบวนการสร้างความรู้ การนำเข้าความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจดังนี้


คู่มือองค์ความรู้การผลิตสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

องค์ความรู้ “การผลิตผ้าทอมือไทลื้อชุมชนบ้านกล้วย”
องค์ความรู้ “การผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานไทลื้อชุมชนบ้านกล้วย”
องค์ความรู้ “การผลิตลูกประคบสมุนไพรไทลื้อชุมชนบ้านกล้วย”
องค์ความรู้ “การผลิตอาหารในวัฒนธรรมไทลื้อชุมชนบ้านกล้วย”
องค์ความรู้ “การฟ้อนรำไทลื้อชุมชนบ้านกล้วย”
ติดต่อ
ดร.โกมินทร์ วังอ่อน หมายเลขโทรศัพท์ 086 407 9382 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย © Copyright 2020. All Rights Reserved.