ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
Doctor of Philosophy Program in Regional Development Strategies
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
Doctor of Philosophy (Regional Development Strategies)
รายละเอียด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาได้ศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงประชาคมอาเซียน ให้เกิดความยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นเครื่องมือให้เกิดการพัฒนา

งานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขานี้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการทำงานทั้งในองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ ด้านนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ