ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Master of Arts Program in Social Science for Development
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
Master of Arts (Social Science for Development)
รายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องมาศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นที่อาศัยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์มาวิเคราะห์

งานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำไปประกอบอาชีพ เช่น ผู้บริหารและนักพัฒนาในองค์กรพัฒนา นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ นักบริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เป็นหลักสูตรการทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)