ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Identity Abouts - สำนักวิชาสังคมศาสตร์

อัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชาสังคมศาสตร์

     มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. ความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 2. มีความรู้ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญา
 3. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ
 4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างงานได้ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

 1. ตระหนักถึงความรู้และคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
 2. เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 3. เคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นผู้มีระเบียบวินัยจิตใจสำนึกดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ
 5. เป็นผู้มุ่งมั่นใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
 6. ภูมิใจในสถาบันท้องถิ่นมีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น