SOCIAL-CRRU
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์... 9 กันยายน 2563

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ประจำปี 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภ... 21 สิงหาคม 2563