SOCIAL-CRRU
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันต... 20 ตุลาคม 2563

SOCIAL-CRRU
แสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการ

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่าวมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแ... 16 ตุลาคม 2563

SOCIAL-CRRU
พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักว... 12 ตุลาคม 2563