SOCIAL-CRRU
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2561

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 นำ... 25 มิถุนายน 2562

SOCIAL-CRRU
นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เตื...

นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เตือ... 23 มิถุนายน 2562

SOCIAL-CRRU
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเว...

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนื... 18 มิถุนายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน 26 มิ.ย. 2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำน... 25 มิ.ย. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 มิ.ย. 2562 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนา... 16 มิ.ย. 2562 กรมพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพ... 13 มิ.ย. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา 4 มิ.ย. 2562 ดูทั้งหมด