SOCIAL-CRRU
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำGISไปประยุกต์ใช้งาน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์... 19 กันยายน 2562

SOCIAL-CRRU
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ

ศูนย์วิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ศวพท.) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาส... 3 กันยายน 2562

SOCIAL-CRRU
CRRU MODEL CONTEST 2019

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่ว... 2 กันยายน 2562