SOCIAL-CRRU
กิจกรรมจิตอาสาสำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองอาคารสถานที่ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดย ผศ.ดร... 16 สิงหาคม 2562

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU) โดยมี ผศ... 14 สิงหาคม 2562

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจึงร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขอดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว... 14 สิงหาคม 2562