SOCIAL-CRRU
กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

สำนักวิชาสังคมศาสตรื ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วันที่ 17-18 กรกฎาคม... 17 กรกฎาคม 2564

SOCIAL-CRRU
ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะผู้บริหารและอาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหากุศล วันที่ 15 กรกฎาคม 25... 15 กรกฎาคม 2564

SOCIAL-CRRU
ร่วมน้ำใจ ร่วมมือกัน สู้ภัย COVID-19

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคม... 27 พฤษภาคม 2564