ankara escort,
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ - Site - สำนักวิชาสังคมศาสตร์
Presentation:Globalization

โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ได้บรรยายในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 "การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยื่นของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน" วันที่...

Presentation : From State Citizenship to Market Membership

โดย ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 "การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยื่นของชุมชน ท้อ...

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมกิจกรรม ดนตรีในสวน ทุกวันพุธ ณ สวนหลังตึกสำนักวิชาสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมกิจกรรม ดนตรีในสวน ทุกวันพุธ ณ สวนหลังตึกสำนักวิชาสังคมศาสตตร์ เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น. พบกับการแสดงดนตรีของน้อง ๆ นักศึกษา สาขาวิชา...


บริการ : นักศึกษา / ศิษย์เก่า

ยังไม่มีข่าวสารในหมวดนี้

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ