SOCIAL-CRRU
กิจกรรมการจัดการความรู้ในตนเองเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ใน... 16 มีนาคม 2564

SOCIAL-CRRU
ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุ... 5 มีนาคม 2564

SOCIAL-CRRU
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมกระบวนการจัดการวิจัย การจดอนุสิทธิบัต... 22 กุมภาพันธ์ 2564