SOCIAL-CRRU
วันราชภัฏ ปีการศึกษา 2563

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีในกิจกรรมวันราชภัฏ... 14 กุมภาพันธ์ 2563

SOCIAL-CRRU
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... 7 กุมภาพันธ์ 2563

SOCIAL-CRRU
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้ง... 27 มกราคม 2563