บุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิชาสังคมศาสตร์


ดร.ราเชนทร์ พูลทรัพย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสกาวเดือน บุญงาม
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นางเยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรางคณา กาทองทุ่ง
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นางศรีสมร พิริยะสุรวงศ์
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเสริมศรี สุขสืบ
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นายธงชัย ลาหุนะ
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรีพร แดงฟู
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ เงาะหวาน
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นายสุภินันท์ สุธนาธิชาพงษ์
นักวิจัย
นายประชา แซ่จ๋าว
นักวิจัย
นายพรพจน์ ศรีพรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวดารณี ณ คีรี
บรรณารักษ์
นางสาววันเฉลิม มูลวงค์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายผดุงศักดิ์ ศรีสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายอภิเดช นิคม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางศรี ธรรมวงค์
ช่างทอผ้า
นางจำเนียร นามวงค์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
นายสว่าง พึ่งศรี
พนักงานภาคสนาม


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105