คณาจารย์ ประจำสำนักวิชาสังคมศาสตร์


ผศ.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
อาจารย์
ดร.อดิเทพ วงศ์ทอง
อาจารย์
ดร.ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว
อาจารย์
ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น
อาจารย์
ดร.สมบัติ บุญคำเยือง
อาจารย์
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
อาจารย์
อาจารย์โกมินทร์ วังอ่อน
อาจารย์
อาจารย์นพชัย ฟองอิสสระ
อาจารย์
อาจารย์ดนิตา มาตา
อาจารย์
อาจารย์นครินทร์ น้ำใจดี
อาจารย์
อาจารย์พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
อาจารย์
อาจารย์ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
อาจารย์
อาจารย์สุธีรา คณะธรรม
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105