คณาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
ประธานสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
อาจารย์
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
อาจารย์
ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา
อาจารย์
อาจารย์อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์
อาจารย์
อาจารย์ทศพล คชสาร
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105