คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม


ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
ประธานสาขาวิชา
การจัดการภูมิปัญญาฯ

ดร.อดิเทพ วงศ์ทอง
อาจารย์
อาจารย์นครินทร์ น้ำใจดี
อาจารย์
อาจารย์พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
อาจารย์
อาจารย์สุธีรา คณะธรรม
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105