คณาจารย์ สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น

ดร.ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว
อาจารย์
ดร.สมบัติ บุญคำเยือง
อาจารย์
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
อาจารย์
อาจารย์โกมินทร์ วังอ่อน
อาจารย์
อาจารย์ดนิตา มาตา
อาจารย์
อาจารย์ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
อาจารย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105